The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
Na stránke SZTPŠ sú od 17.7.2017 v sekcii "Formuláre" zverejnené aktualizované tlačivá.                      Na stránke www.spv.sk budú dňa 7.11.2017 zverejnené nové informácie o zimných kempoch mládeže v rámci projektu Hľadáme talenty 2017 spolu s elektronickou prihláškou. Tešíme sa na Vás!

Centrá športovej činnosti

luk mladezCHARAKTERISTIKA:

Centrum športovej činnosti je útvar pre realizáciu športovej prípravy telesne znevýhodnenej mládeže, organizovanej v kluboch, ktoré sú riadnymi členmi SZTPŠ. Požiadavkou pre pridelenie štatútu centra je vytvorenie požadovaných podmienok pre pravidelný športový tréning vo vybraných športových odvetviach, pod vedením kvalifikovaného trénera. Za administráciu centra zodpovedá jeho administrátor, personálne otázky a zúčtovanie nákladov na športovú prípravu riadi štatutár klubu v spolupráci s administrátorom centra. Tréneri mládeže musia doložiť svoju trénerskú kvalifikáciu, požaduje sa minimálne 1. kvalifikačný stupeň a vyšší.

 

 

PODMIENKY PRIDELENIA ŠTATÚTU:

1. Žiadateľom je občianske združenie – športový klub, či iná organizácia, ktorá je riadnym členom SZTPŠ. Všetci športovci, zaradení do centralizovanej prípravy v rámci centra, musia mať taktiež aktívne členstvo v SZTPŠ.

2. Žiadateľ potvrdí vo svojej oficiálnej žiadosti skutočnosť, v akom rozsahu zabezpečuje športovú prípravu mládeže, v ktorých športových odvetviach, aká je kvalifikácia trénerov a uvedie menoslov športovcov s ich dátumom narodenia a ostatnými požadovanými charakteristikami. Tiež uvedie aktuálne podmienky pre realizáciu športovej prípravy v jednotlivých športových odvetviach  – športoviská, vybavenie športovým materiálom.

3. Do žiadosti môže byť zaradený mladý športovec, ktorý v deň podania žiadosti nedosiahol vek vyšší ako 21 rokov.

4. Podaním žiadosti občianske združenie deklaruje svoj záujem venovať sa športovej príprave telesne znevýhodnenej mládeže najmenej 2 roky nasledujúce po roku podania žiadosti.

5. Dotáciu je možné využiť na zabezpečenie nasledovných činností: tréningová príprava, účasť na športových podujatiach doma i v zahraničí, ohodnotenie trénerov, športový materiál, prenájom športovísk a športového náradia, náčinia, doprava športovcov.

6. Dotáciu je nutné využiť do konca kalendárneho roku a zúčtovať na SZTPŠ v termíne najneskôr do 15. novembra príslušného roku. Za využitie dotácie a jej správne zúčtovanie zodpovedá štatutár občianskeho združenia, ktorému bola pridelená.

7. Občianske združenie, ktorému bude dotácia pridelená, je povinné vykonávať administráciu činností práce s mládežou, podľa požiadaviek sekretariátu SZTPŠ. Za týmto účelom je vytvorená funkcia administrátora centra.

8. SZTPŠ má právo overiť, či údaje uvedené v žiadosti zodpovedajú skutočnosti a v prípade zistenia nepravdivých údajov je občianske združenie povinné vrátiť pridelenú dotáciu v plnom rozsahu.

9. Pridelenie štatútu CŠČM je nenárokovateľné, sekretariát SZTPŠ po posúdení všetkých žiadostí, podaných v stanovenom termíne, žiadosť akceptuje, alebo zamietne. Vyrozumenie zašle poštou všetkým žiadateľom.

 

 

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2017: 561.000 eur

Nájdete nás na FacebookuPonuka ubytovania

 

chata Remata

 

© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!