Mimoriadne valné zhromaždenie IPC v Berlíne

Na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) v Berlíne odhlasovali v stredu 16. novembra členské organizácie Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) pozastavenie činnosti národných paralympijských výborov Ruska a Bieloruska. Rozhodnutie vyplynulo z ich neschopnosti plniť si členské záväzky podľa stanov IPC. Tie zahŕňajú aj záväzky „zabezpečiť, aby v parašporte v rámci paralympijského hnutia prevládal duch fair play, bola chránená bezpečnosť a zdravie športovcov a dodržiavali sa základné etické princípy“ a „nerobiť nič, čo je v rozpore s účelom alebo predmetmi paralympijského hnutia alebo parašportu“. Prezident IPC Andrew Parsons povedal: „Pre demokratickú organizáciu, založenú na členstve, bolo dôležité umožniť valnému zhromaždeniu ako najvyššiemu orgánu IPC, prijať rozhodnutie o tejto dôležitej záležitosti“.

Pred hlasovaním o príslušných návrhoch mali účastníci MVZ možnosť vyjadriť svoje názory. To zahŕňalo aj vypočutie zástupcov z Ruska a Bieloruska, ktoré podľa nemeckého práva mali právo zúčastniť sa na tomto zasadnutí. Členovia IPC hlasovali v pomere 64:39 za návrh na pozastavenie činnosti Ruska (16 členov sa zdržalo), zatiaľ čo 54:45 hlasovalo za pozastavenie činnosti Bieloruska (18 sa zdržalo hlasovania). Na schválenie návrhu bolo potrebných 50 % + 1 hlasov. V dôsledku hlasovania strácajú NPC Rusko a NPC Bielorusko všetky práva a výsady členstva v IPC v súlade so stanovami IPC. Majú však právo odvolať sa proti rozhodnutiu. Ak sa akémukoľvek odvolaniu nevyhovie, môže pozastavenie odvolať iba valné zhromaždenie. Ďalšie valné zhromaždenie IPC sa má konať v poslednom štvrťroku 2023 na mieste, ktoré ešte nebolo potvrdené.

MVZ tiež schválilo návrh na zmenu stanov IPC, ktoré umožňuje výkonnému výboru IPC uložiť ochranné opatrenia, ak dôjde k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje bezpečnosť, životaschopnosť, integritu a/alebo spravodlivosť paralympijských hier alebo inej schválenej aktivity IPC.

Po MVZ nasledovalo pracovné stretnutie členov IPC 17. – 18. novembra, ktorého ústrednými témami boli:

Strategický plán 2023-2026

Správa predsedu a VV IPC

členstvo v IPC

Nový klasifikačný kód

Športovci s najzávažnejším zdravotným hendikepom

Transfer športov IPC

Slovenský paralympijský výbor zastupujú v Berlíne výkonný riaditeľ Maroš Čambal a manažér pre športy Tomáš Varga.

Vyjadrenie prezidenta IPC: https://www.youtube.com/watch?v=eh82DDCm-6E

Zdroj: paralympic.sk

Foto: SPV