Systém športu mládeže pri SZTPŠ

ÚVOD

S fungovaním uceleného systému športu talentovanej telesne znevýhodnenej mládeže máme na Slovensku už bohaté skúsenosti. Hneď v úvode je potrebné skonštatovať, že najdôležitejším faktorom realizácie zmysluplnej koncepcie práce s mládežou bolo správne rozhodnutie štátu a jeho inštitúcií v porevolučnom období neignorovať, ale naopak aktívne riešiť otázky začlenenia ľudí s telesným znevýhodnením do života spoločnosti. Napriek tomu sa až v roku 2001 podarilo po dlhotrvajúcej odbornej diskusii s Ministerstvom školstva SR presadiť uznanie pojmu „talentovaný telesne znevýhodnený športovec“ a obhájiť tak opodstatnenosť vzniku a podpory útvarov talentovanej telesne znevýhodnenej mládeže. Tieto okolnosti umožnili položiť základy uceleného systému, ktorý s rôznymi etapami svojho prirodzeného vývoja funguje úspešne dodnes. Podrobná analýza a poznanie prostredia športu telesne znevýhodnenej mládeže so všetkými jeho špecifikami je dôležitým predpokladom pre to, aby bolo možné reálne posúdiť, v ktorých oblastiach bude pre budúcnosť potrebné zachovať konzervatívny prístup a naopak, v ktorých bude možné otvoriť priestor pre nové nápady a myšlienky. Spolu s ďalšími faktormi, ako sú vznik Zákona o športe, či existencia celoštátnej koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou v SR do roku 2030, sa naskytá zaujímavý priestor pre pevné ukotvenie nášho systému v štruktúre športu v SR. Z tohto pohľadu bude veľmi dôležité, aby súčasné trendy a perspektívy systému práce s talentovanou telesne znevýhodnenou mládežou na Slovensku zostali aj naďalej súčasťou pozornosti štátnej politiky v oblasti športu.

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU

Pri analýze súčasného stavu môžeme vychádzať z takmer 25-ročných skúseností pri formovaní vlastného systému športovej prípravy mládeže, založeného na rešpektovaní všetkých základných požiadaviek riadenia mládežníckeho športu. Už v začiatkoch jeho tvorby bolo dôležité postaviť tento systém tak, aby korešpondoval s uznávanými metodologickými zásadami a osvedčenými prístupmi v oblasti starostlivosti o športovo talentovanú mládež. Na druhej strane bolo nevyhnutné, aby zohľadňoval všetky odlišnosti, zákonitosti a špecifiká športu telesne znevýhodnených.

Už od prvých rokov sa stala základom úspešného fungovania tohto systému premyslená sieť útvarov talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré pracovali na regionálnom princípe ako Centrá športovo talentovanej telesne postihnutej mládeže (CŠT-TPM), či neskôr ako Centrá športovej činnosti telesne znevýhodnenej mládeže (CŠČ-TZM), ktoré vznikali pri športových kluboch a organizáciách telesne znevýhodnených. V ďalších rokoch pribudla v tomto systéme ďalšia nadstavba, zohľadňujúca potrebu uplatnenia princípov postupnosti a nadväznosti športovej prípravy, v podobe Zväzového centra prípravy mládeže (ZCP-TZM) a Juniorských tímov (JT-TZM). Vzhľadom na myšlienky prepojenia aktivít tohto systému na školský šport sme v praxi odskúšali aj vytvorenie školských metodicko-konzultačných centier (ŠMKC) pri špeciálnych školách, pričom v horizonte najbližších rokov by tieto centrá vhodne celý systém doplnili. Takto pyramídovo postavený systém podporujú na jeho vstupe aktivity zamerané na riadený proces vyhľadávania nových športových talentov. Vyše 20 rokov túto úlohu plnil projekt mládežníckych športových letných a zimných kempov Hľadáme talenty, ktorý v súčasnom období dopĺňame konceptom mobilnej testovacej jednotky spolu so systémom DATA-TALENT.

Za 20-ročné obdobie systém športu TZ mládeže vyprodukoval množstvo vynikajúcich paralympijských športovcov, ktorí sa dnes dokážu výrazne presadzovať aj v tej najsilnejšej medzinárodnej konkurencii. Medzi najvýraznejšie osobnosti paralympijského športu, ktoré vzišli z doterajšej činnosti tohto systému patria strelkyne Veronika Vadovičová a Kristína Funková, zjazdoví lyžiari Petra Smaržová, Martin France a Vanesa Gašková, boccisti Samuel Andrejčík, Michaela Balcová, Tomáš Kráľ, Róbert Ďurkovič, Martin Streharský, Kristína Kudláčová, Eliška Jankechová, hokejisti na sánkach Martin Joppa a Dávid Korman, tenista na vozíku Marek Gergely, plavec Martin Batka, lukostrelci Diana Pashchenková, Dávid Ivan a mnoho ďalších. Skutočnosť, že títo športovci dnes dosahujú vrcholovú úroveň športovej výkonnosti, predstavujúcu popredné umiestnenia v rámci najvýznamnejších medzinárodných športových podujatí, ako EP, SP, ME, MS, PH, iba dokazuje opodstatnenosť takto fungujúceho systému a potrebu jeho ďalšej podpory.

HORE