Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ)

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov je významným subjektom spoločenského života a národným športovým zväzom, poslaním ktorého je náročná práca v oblasti športu telesne znevýhodnených na Slovensku. Podporujeme všetky aktivity smerujúce k plnohodnotnému zapojeniu sa ľudí s telesným znevýhodnením do života spoločnosti prostredníctvom športu, pričom združujeme športovcov z členských organizácií po celom Slovensku. Organizujeme športovú prípravu pre reprezentantov v jednotlivých športových odvetviach, zabezpečujeme ich účasť na významných domácich i medzinárodných športových podujatiach, paralympijských hrách, majstrovstvách sveta a Európy, svetové a Európske poháre nevynímajúc. V oblasti mládežníckeho športu sme vytvorili pre mladých ľudí s telesným znevýhodnením systém športovej prípravy v rámci siete vlastných útvarov talentovanej mládeže. Po celom Slovensku tak získavame pre šport mnoho talentovaných telesne znevýhodnených detí.
Od svojho vzniku zväz zastrešoval športy atletika, basketbal na vozíku, biliard, biatlon, boccia, curling na vozíku, cyklistika, drezúra, lukostreľba, lyžovanie (alpské, bežecké), plávanie, stolný tenis, streľba, šach, tanec na vozíku, tlak na lavičke, tenis na vozíku a volejbal. Postupne sa počet zastrešených športov vyvíjal a vzhľadom na rozhodnutia štátu, medzinárodných organizácií športu zdravotne znevýhodnených i svojich najvyšších orgánov upravoval.
SZTPŠ je zakladajúcim členom Slovenského paralympijského výboru (SPV), pričom počtom športovcov i dosiahnutými výsledkami je dlhodobo jeho dominantným členským subjektom. Je členom štyroch medzinárodných organizácií športu telesne znevýhodnených – IWAS (medzinárodná športová federácia vozičkárov a amputovaných športovcov), BISFed (medzinárodná federácia boccie), IWBF (medzinárodná federácia basketbalu na vozíku) a World Para Volley (medzinárodná federácia paravolejbalu).

Základné oblasti činnosti SZTPŠ:

1. Organizácia a riadenie športov TZ na úrovni štátnej športovej reprezentácie
2. Podpora ďalších športov TZ na úrovni športovej činnosti v členskej základni
3. Organizácia a riadenie súťaží, turnajov a významných podujatí vo vybraných športoch TZ
4. Organizácia a riadenie systému športu TZ mládeže vrátane systému útvarov talentovanej mládeže
5. Metodicko-odborné činnosti na úrovni podpory športov TZ a mládeže
6. Komunikácia a strategická spolupráca s domácimi a medzinárodnými športovými organizáciami
7. Rozvoj a propagácia športu TZ
8. Vzdelávanie športových odborníkov a organizácia odborných školení, seminárov a kurzov.

HISTÓRIA

1990

Dňa 6.10.1990 zaniká Slovenský zväz zdravotne postihnutých športovcov a vznikajú tri samostatné právne subjekty, medzi nimi aj Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a parašportovcov. Prvou predsedníčkou SZTPŠaPŠ sa stala Helena Hanková.

1992

Dňa 28. 11. 1992 došlo k zmene názvu zväzu, keď sme sa premenovali a do súčasnosti pôsobíme pod názvom Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov. Od svojho vzniku zväz zastrešoval a zastrešuje tieto športy: atletika, basketbal, biliard, biatlon, boccia, curling, cyklistika, drezúra, lukostreľba, lyžovanie (alpské, bežecké), plávanie, stolný tenis, streľba, šach, tanec na vozíku, tlak na lavičke, tenis na vozíku a volejbal.

1993

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky nadväzuje na tradíciu medzinárodných podujatí Slovakia Cup v plávaní a Slovakia Cup vo volejbale a začína organizovať aj nové podujatia ako Slovakia Open v tenise na vozíku, Slovakia open v stolnom tenise a ďalšie.

1997

SZTPŠ zorganizoval jedno z prvých najvyšších medzinárodných podujatí - ME v tlaku na lavičke. Postupne sa pridali ďalšie - ME v stolnom tenise (1999), ME v tlaku na lavičke (2002), MS družstiev v stolnom tenise (2017), MS v šachu telesne postihnutých (2011), SP v streľbe (2007), SP vo volejbale (2001), EP v cyklistike a ďalšie.

2002

Helenu Hankovú vo funkcii predsedu vystriedal Ján Riapoš, ktorý v tejto funkcii zotrváva dodnes. Voľby predsedu, členov výkonného výboru a ostatných orgánov SZTPŠ prebiehajú každé 4 roky.

2008-súčasnosť

Valné zhromaždenie SZTPŠ rozhodlo o prechode športov priamo riadených Medzinárodným paralympijským výborom pod riadenie Slovenského paralympijského výboru. SZTPŠ si zachoval riadenie športov v pôsobnosti medzinárodných organizácií telesne znevýhodnených, ktorých je členom a po dohode so zväzmi zdravých športovcov na Slovensku aj tých, ktoré sú členmi medzinárodných organizácií zdravých športovcov.

HORE