ŠTRUKTÚRA SZTPŠ

 1. Najvyšším orgánom SZTPŠ je Valné zhromaždenie. Zvoláva ho VV SZTPŠ raz za rok najneskôr do 30.6. v príslušnom kalendárnom roku. Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej štrnásť dní pred konaním zasadnutia.
 2. Delegáti majú právo hlasovať na VZ, pričom každému delegátovi SZTPŠ pripadá hlas podľa nasledovného kľúča:a) valné zhromaždenie: 1 delegát – 1 hlas
  b) volebné valné zhromaždenie:
  -
  1 – 20 členov = 1 hlas
  - 21 – 50 členov = 2 hlasy
  - 51 a viac členov = 3 hlasy
 1. VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov SZTPŠ. Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov uznášaniaschopného VZ, ak stanovy neustanovujú inak.
 2. VZ SZTPŠ prebieha podľa rokovacieho a volebného poriadku, ktorý na návrh VV SZTPŠ schvália delegáti na začiatku rokovania.
 3. Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže VZ prijať len odporúčania a stanoviská.
 4. Ak zasadnutie nie je uznášaniaschopné ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, ak bol dodržaný postup podľa bodu 1 a predmetom zasadnutia je iba program podľa bodu 1.
 5. Valné zhromaždenie:a) prerokováva správu o činnosti a hospodárení VV SZTPŠ, KK SZTPŠ, DK a DOK,
  b) schvaľuje zmeny Stanov SZTPŠ a dodatky k nim,
  c) schvaľuje plán činnosti SZTPŠ na budúce obdobie,
  d) volí na štvorročné obdobie a odvoláva - predsedu SZTPŠ, členov VV SZTPŠ, predsedu a členov DK a DOK,
  e) volí na päťročné obdobie predsedu KK a členov KK SZTPŠ,
  f) je oprávnené zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia VV SZTPŠ, ktoré sú v rozpore so Stanovami SZTPŠ, vnútrozväzovými predpismi a všeobecne platnými legislatívnymi predpismi,
  g) uznáša sa o zrušení SZTPŠ a spôsobe vysporiadania jeho majetku,
  h) rozhoduje o odvolaní člena VV SZTPŠ, KK, DK, DOK,
  i) prerokováva a schvaľuje Výročnú správu SZTPŠ.
 1. Mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané na žiadosť jednej tretiny riadnych členov SZTPŠ, na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov VV SZTPŠ, na žiadosť predsedu kontrolnej komisie.
 1. Rozhodnutia VZ, pri ktorých sa podľa stanov vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny (2/3 väčšiny) delegátov sú:a) zmena stanov,reorganizácia súťaží,
  b) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 500.000 EUR,
  c) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
  d) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
  e) ďalšie rozhodnutia určené stanovami národného športového zväzu.
Ján Riapoš štatutárny zástupca SZTPŠ tps@sztps.sk

Ján Riapoš

predseda VV SZTPŠ
tps@sztps.sk

Branislav Režňák

člen VV SZTPŠ - štátna športová reprezentácia
bebo@bebo.sk

Pavel Bílik

člen VV SZTPŠ - mládež
bilik@sztps.sk

Martina Kinčešová

člen VV SZTPŠ - rozvoj a vzdelávanie
martina.kincesova@gmail.com

 1. Výkonný výbor SZTPŠ tvoria:
  a) predseda,
  b) členovia.
 1. Schádza sa raz za dva mesiace, alebo na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov
  VV SZTPŠ a zvoláva ho predseda SZTPŠ.
 1. Rokovanie VV SZTPŠ prebieha podľa vlastného rokovacieho poriadku.
 1. VV SZTPŠ je oprávnený uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
 1. VV SZTPŠ
  a) zastupuje predseda alebo ním poverená osoba pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, medzinárodnými športovými organizáciami, telovýchovnými a športovými organizáciami na území Slovenskej republiky,
  b) schvaľuje zloženie realizačných tímov a program reprezentačných družstiev Slovenskej republiky v športoch telesne postihnutých,
  c) rieši personálne a pracovno-právne vzťahy,
  d) schvaľuje návrh zmlúv s marketingovými partnermi a sponzormi,
  e) rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vo výlučnej právomoci Valného zhromaždenia SZTPŠ
  f) plní funkciu odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam odborných komisií,
  g) ustanovuje odborné komisie SZTPŠ, schvaľuje Štatút a zloženie komisií, schvaľuje nomináciu reprezentačných trénerov,
  h) schvaľuje nomináciu reprezentantov Slovenskej republiky.
 1. Predseda SZTPŠ:

  a) je volený členmi VZ SZTPŠ,
  b) vedie rokovanie VV SZTPŠ,
  c) zvoláva zasadnutia VV SZTPŠ a navrhuje program rokovania,
  d)navrhuje VV SZTPŠ na kooptovanie nových členov VV SZTPŠ.

 

Adela Funková

predseda KK SZTPŠ, kontrolór SZTPŠ
adela.funkova@gmail.com

Pavel Vladovič

člen KK SZTPŠ
pavel.vladovic@gmail.com

 1. Členov Kontrolnej komisie SZTPŠ (ďalej len ,,KK SZTPŠˮ) volí a odvoláva VZ SZTPŠ a je trojčlenná. Skladá sa z predsedu a dvoch ďalších členov.
 1. Predsedu KK volí VZ SZTPŠ na funkčné obdobie 5 rokov.
 1. Predseda KK zároveň vykonáva aj funkciu kontrolóra.
 1. Predseda KK SZTPŠ má právo sa zúčastňovať s hlasom poradným zasadnutí VZ SZTPŠ a VV SZTPŠ.
 1. Členovia KK SZTPŠ nemôžu byť členmi iného orgánu SZTPŠ. KK SZTPŠ zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu SZTPŠ, ktoré ju zvolilo.
 1. KK SZTPŠ najmenej jedenkrát ročne:

  a) preveruje plnenie uznesení Valného zhromaždenia SZTPŠ a VV SZTPŠ,
  b) sleduje dodržiavanie Stanov SZTPŠ a ďalších vnútro zväzových predpisov,
  c) vykonáva kontrolu použitia finančných prostriedkov a hospodárenia s majetkom SZTPŠ, vyjadruje sa k čerpaniu rozpočtu SZTPŠ za príslušný rok,
  d) vyjadruje sa k sťažnostiam a oznámeniam SZTPŠ,
  e) upozorňuje VV SZTPŠ na zistené nedostatky a požaduje ich odstránenie,
  f) predkladá VV SZTPŠ návrhy na kooptovanie nových členov KK SZTPŠ.

Katarína Šustáková

predseda DK SZTPŠ
katarina.sustakova@gmail.com

Andrej Mészáros

člen DK SZTPŠ
meszibandi@centrum.sk

Martin Jankech

člen DK SZTPŠ
martin.jankech@seznam.cz

 

 

 1. Členov Kontrolnej komisie SZTPŠ (ďalej len ,,KK SZTPŠˮ) volí a odvoláva VZ SZTPŠ a je trojčlenná. Skladá sa z predsedu a dvoch ďalších členov.
 1. Predsedu KK volí VZ SZTPŠ na funkčné obdobie 5 rokov.
 1. Predseda KK zároveň vykonáva aj funkciu kontrolóra.
 1. Predseda KK SZTPŠ má právo sa zúčastňovať s hlasom poradným zasadnutí VZ SZTPŠ a VV SZTPŠ.
 1. Členovia KK SZTPŠ nemôžu byť členmi iného orgánu SZTPŠ. KK SZTPŠ zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu SZTPŠ, ktoré ju zvolilo.
 1. KK SZTPŠ najmenej jedenkrát ročne:
  a) preveruje plnenie uznesení Valného zhromaždenia SZTPŠ a VV SZTPŠ,
  b) sleduje dodržiavanie Stanov SZTPŠ a ďalších vnútro zväzových predpisov,
  c) vykonáva kontrolu použitia finančných prostriedkov a hospodárenia s majetkom SZTPŠ, vyjadruje sa k čerpaniu rozpočtu SZTPŠ za príslušný rok,
  d) vyjadruje sa k sťažnostiam a oznámeniam SZTPŠ,
  e) upozorňuje VV SZTPŠ na zistené nedostatky a požaduje ich odstránenie,
  f) predkladá VV SZTPŠ návrhy na kooptovanie nových členov KK SZTPŠ.

Natália Klimentová

predseda DOK SZTPŠ
klimentova.natalia@gmail.com

Peter Balco

člen DOK
info@cadexpert.sk

Luboš Dobrotka

člen DOK SZTPŠ
dobrotkazc@gmail.com

 1. DK SZTPŠ je nezávislým disciplinárnym rozhodovacím orgánom SZTPŠ, príslušným na disciplinárne konanie za disciplinárne previnenia, ktorého sa dopustil člen SZTPŠ v čase svojej príslušnosti k SZTPŠ, a to najmä porušením športovo technických pravidiel zastrešovaných športov a športových činností, stanov SZTPŠ, ako aj vnútorných smerníc, dokumentov a rozhodnutí SZTPŠ vrátane sporov, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SZTPŠ a osôb s jeho príslušnosťou. Na činnosť DK SZTPŠ komisie musia byť primerane uplatnené ustanovenia Zákona 440/2015 o športe, najmä § 53 a § 54.
 1. Predsedu DK SZTPŠ a jej členov volí a odvoláva VZ SZTPŠ. DK SZTPŠ má minimálne troch a maximálne piatich členov. Funkčné obdobie predsedu a  členov DK SZTPŠ je 4-ročné a začína plynúť ich zvolením na VZ SZTPŠ.
 1. Činnosť DK SZTPŠ riadi jej predseda, ktorý podáva správu o svojej činnosti VZ SZTPŠ spravidla v ročnom intervale. Predseda DK SZTPŠ je oprávnený zúčastniť sa zasadnutí VV SZTPŠ ako aj iných orgánov SZTPŠ, avšak bez práva hlasovať na týchto zasadnutiach.
 1. DK SZTPŠ komisia je uznášania schopná, ak sú na jej rokovaní prítomní minimálne 3 (traja) jej členovia. Na prijatie uznesenia DK SZTPŠ je potrebný súhlas jednoduchej väčšiny prítomných členov DK SZTPŠ.
 1. DK SZTPŠ vedie v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZTPŠ disciplinárne konanie voči členom SZTPŠ a funkcionárom SZTPŠ, ktorí sa dopustili disciplinárneho previnenia pri svojej činnosti súvisiacej so SZTPŠ, ktorým je najmä konanie v rozpore so stanovami a inými vnútornými predpismi a rozhodnutiami orgánov SZTPŠ ako aj záväznými pravidlami relevantných medzinárodných športových federácií.
 1. DK SZTPŠ rozhoduje o disciplinárnych previneniach členov SZTPŠ a funkcionárov SZTPŠ a ukladá sankciu za disciplinárne previnenie v prvom stupni. O odvolaní voči rozhodnutiu DK SZTPŠ rozhoduje DOK SZTPŠ.
 1. DK SZTPŠ vykonáva aj právomoci orgánu na riešenie sporov v zmysle Zákona 440/2015 o športe, ktorý rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SZTPŠ a osôb s príslušnosťou k SZTPŠ.
 1. Vydávanie rozhodnutí vo veci porušenia antidopingových pravidiel a pre konanie vo veci dopingu musia byť primerane uplatnené ustanovenia Zákona 351/2020 o športe, najmä § 88, § 92 a § 93.

 

 1. DK SZTPŠ vedie disciplinárne konanie v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZTPŠ, ktorým sa upravuje postup pri prejednávaní disciplinárnych previnení členov SZTPŠ, vrátane vydávania disciplinárnych rozhodnutí. Konanie vo veci, status, a ďalšie právomoci DK SZTPŠ upravuje Disciplinárny poriadok SZTPŠ a Štatút DK SZTPŠ, ktoré schvaľuje VV SZTPŠ.

Ján Riapoš

Štatutárny zástupca SZTPŠ
tps@sztps.sk

Martina Balcová

Výkonná riaditeľka
balcova@sztps.sk

Martin Čapla

Manažér úseku športu a medzinárodnej komunikácie
capla@sztps.sk

Pavel Bílik

Manažér úseku mládeže, rozvoja a vzdelávania
bilik@sztps.sk

Eva Šišková

Vedúca oddelenia ekonomicko-mzdovej agendy
siskova@spv.sk

Róbert Mezík

Špecialista správy informačných systémov
mezik@sztps.sk

ŠTK BASKETBAL NA VOZÍKU
Michal Mucska predseda ŠTK SZTPŠ michalmucska1@gmail.com
Richard Ďorďai člen ŠTK SZTPŠ basketbal@astrencin.sk
Andrej Heleš člen ŠTK SZTPŠ a.heles@mercedestn.sk
Barbora Krnáčová člen ŠTK SZTPŠ barborkrnacova86@gmail.com

ŠTK BILIARD
Martin Jasenovec predseda ŠTK SZTPŠ babicka30@gmail.com
Peter Macho člen ŠTK SZTPŠ petermacho.macho@gmail.com
Peter Šelinga člen ŠTK SZTPŠ shello1963@gmail.com

ŠTK BOCCIA
Martina Kinčešová predseda ŠTK SZTPŠ predseda@boccia.sk
Jozef Blažek člen ŠTK SZTPŠ blazek@omdvsr.sk
Róbert Ďurkovič člen ŠTK SZTPŠ robo.durkovic@gmail.com
Matúš Grega člen ŠTK SZTPŠ matus.grega82@gmail.com

ŠTK CURLING
Milan Bubeník predseda ŠTK SZTPŠ bubenik.m@bubenikovci.sk
Radoslav Ďuriš člen ŠTK SZTPŠ rado.duris@gmail.com
Monika Kunkelová člen ŠTK SZTPŠ monika.kunkelova@gmail.com

ŠTK DREZÚRA
Helena Hanková predseda ŠTK SZTPŠ h.hankova@gmail.com
Magdaléna Pokorná člen ŠTK SZTPŠ maca.pokorna@gmail.com
Pavel Vladovič člen ŠTK SZTPŠ pavel.vladovic@gmail.com

ŠTK HOKEJ NA VOZÍKU
Miroslav Dráb predseda ŠTK SZTPŠ hokejdk@hkdk.sk
Blanka Pecárová člen ŠTK SZTPŠ byba.pecarova@gmail.com
Norbert Suchánek člen ŠTK SZTPŠ norosuchanek@gmail.com

ŠTK LUKOSTREĽBA
Ingrid Šilonova predseda ŠTK SZTPŠ ingrid.silonova@gmail.com
Marek Brutvan člen ŠTK SZTPŠ mbrutvan@yahoo.co.uk
Vladimír Majerčák člen ŠTK SZTPŠ vladimir.majercak@gmail.com
Ján Šilon člen ŠTK SZTPŠ xsilon@uniag.sk

ŠTK STOLNÝ TENIS
Tomáš Varga predseda ŠTK SZTPŠ tomas88pn@gmail.com
Andrej Bardoň člen ŠTK SZTPŠ andrejbardon8@gmail.com
Viktória Lučenková člen ŠTK SZTPŠ viktoria.lu@gmail.com
Eva Šišková člen ŠTK SZTPŠ siskovaeva@post.sk

ŠTK TANEC NA VOZÍKU
Helena Kašická predseda ŠTK SZTPŠ helena.kasicka@gmail.com
Peter Vidašič člen ŠTK SZTPŠ peter.vidasic@gmail.com

ŠTK TENIS NA VOZÍKU
Karin Cíleková Habšudová predseda ŠTK SZTPŠ karin@habsudova.sk
Miroslav Jantulík člen ŠTK SZTPŠ jantulikmiroslav@gmail.com
Andrej Schwarcz člen ŠTK SZTPŠ andrejschwarcz@gmail.com

ŠTK VOLEJBAL
Josef Mihalco predseda ŠTK SZTPŠ j.mihalco@gmail.com
Helena Hanková člen ŠTK SZTPŠ h.hankova@gmail.com
Martina Tereňová člen ŠTK SZTPŠ terenova2@gmail.com

HORE