Darujte nám 2% z dane fyzických a právnických osôb

Vážení priatelia,

poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb je jednou z mála príležitostí, ako môžete bezprostredne, bez akýchkoľvek vlastných nákladov, či záväzkov, podporiť tak dôležitú oblasť spoločenského života, akou je nepochybne športové hnutie našich telesne postihnutých spoluobčanov.

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov je etablovanou športovou organizáciou, ktorá už 30 rokov zastrešuje hnutie telesne znevýhodnených športovcov na Slovensku a podstatnou mierou prispieva k ich pozitívnej integrácii do života spoločnosti. Svojimi aktivitami plní nenahraditeľnú úlohu jej demokratizácie a vytvára dôležitý priestor pre rovnosť príležitostí v oblasti športových a pohybových aktivít.

Skutočnosť, že vo svojich členských športových organizáciách združuje vyše 600 športovcov, je dôležitým záväzkom aj pre nadchádzajúce obdobie. Náš zväz dosiahol vysoký kredit a akceptáciu vo všetkých medzinárodných štruktúrach športu zdravotne znevýhodnených i v systéme športových organizácií na Slovensku.

Táto pozícia je zaslúženým výsledkom dlhodobej, koncepčne a profesionálne vedenej práce nielen pri zabezpečovaní športovej prípravy našich reprezentantov, ale aj výsledkom práce v oblasti športu talentovaných detí a  mládeže i podpory rôznych rozvojových aktivít, napomáhajúcich šíreniu aktívneho životného štýlu a športu v populácii telesne znevýhodnených ľudí na Slovensku. Výsledky, ktoré naši športovci dosahujú v rámci najvýznamnejších medzinárodných podujatí, ako majstrovstvá sveta, Európy, svetové poháre a paralympíjské hry, sú tou najlepšou prezentáciou Slovenska a schopností jeho občanov.

Toto široké spektrum aktivít nie je samozrejme možné zabezpečiť bez láskavosti a šľachetnosti tých, ktorí rôznymi formami pomáhajú našim športovcom víťaziť nad prekážkami, ako na poli športovom, tak i  ľudskom. Preto pomoc všetkých, ktorých oslovuje naše športové snaženie, si budeme veľmi vážiť a ceniť.

„Rozhodnite sa podporiť nás a my Vám dokážeme, že ste sa rozhodli správne!“ 

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

Adresa: Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
IČO: 22665234
Právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie: Privatbanka, a.s., IBAN: SK13 8120 0000 0014 1236 9060

Koľko percent môžem poukázať?

1. Som fyzická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %.

2. Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.

3. Som právnická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

POSTUP AK STE ZAMESTNANEC

KROK č. 1

01

Požiadajte do 15. 2. 2022 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

KROK č. 2

02

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

KROK č. 3

03

Z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte:. 2% z Vašej zaplatenej dane - ak ste zamestnancom Vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2.

KROK č. 4

04

Do elektronického vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb doplňte vaše osobné údaje, výšku dane a vypočítanú výšku sumy, ktorú organizácii darujete. Tlačivo si vytlačte.

KROK č. 4

05

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane doručte na daňový úrad. Adresu nájdete na stránke finačnej správy.

POSTUP, AK STE FYZICKÁ OSOBA A PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI

KROK č. 1

01

Z účtovnej uzávierky si vypočítajte: 2% z Vašej zaplatenej dane - ak ste SZČO. Vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2.

KROK č. 2

02

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Kolónky pre poukázanie 2% (3%) v prípade daňového priznania typu A nájdete v VIII. oddiely Kolónky pre poukázanie 2% (3%) v prípade daňového priznania typu B nájdete v XII. oddiely.

KROK č. 3

03

Odošlite DP v stanovenom termíne.

Ak sa rozhodujete, že nám darujte 2% z dane a potrebujete viac informácií, kontaktujte prosím sekretariát na tel. čísle 02 577 897 00, alebo e-mailom na tps@sztps.sk

HORE