STANOVY

SLOVENSKÉHO ZVÄZU TELESNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

Registrované na MV SR dňa 5.2.1993 pod č. VVS/1-900/90-3079

Aktuálne znenie, schválené MV SR 17.9.2021

 

Článok 1: NÁZOV A SÍDLO

Článok 2: HLAVNÉ ÚLOHY SZTPŠ

Článok 3: ČLENSTVO

Článok 4: ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI RIADNYCH ČLENOV

Článok 5: ZÁKLADNÉ PRÁVA ČESTNÝCH ČLENOV

Článok 6: ZÁKLADNÉ PRÁVA INDIVIDUÁLNYCH ČLENOV

Článok 7: ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV SZTPŠ

Článok 8: VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZTPŠ

Článok 9: OSOBITNÉ USTANOVENIA O VOĽBÁCH

Článok 10: ZÁPISNICE

Článok 11: VÝKONNÝ VÝBOR SZTPŠ

Článok 12: KONTROLNÁ KOMISIA SZTPŠ

Článok 13: DISCIPLINÁRNA KOMISIA SZTPŠ

Článok 15: HOSPODÁRENIE ZVÄZU - FINANČNÉ ZDROJE

Článok 16: PRÁVNE POSTAVENIE A SPÔSOB KONANIA V MENE ZVÄZU

Článok 17: KONFLIKT ZÁUJMOV

Článok 18: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok č. 1

NÁZOV A SÍDLO 

 1. Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (ďalej len „SZTPŠˮ) je národným športovým zväzom podľa § 16 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a občianskym združením vytvoreným v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. SZTPŠ je dobrovoľná záujmová organizácia, ktorú tvoria športové kluby, oddiely a TJ telesne postihnutých, pôsobiace na území Slovenskej republiky.
 3. SZTPŠ má vlastnú symboliku (príloha č. 1).
 4. Sídlom SZTPŠ je Benediktiho 5, 811 05 Bratislava – Staré mesto.

 

Článok č. 2

HLAVNÉ ÚLOHY SZTPŠ

 1. Spracováva projekty rozvoja športov telesne postihnutých v Slovenskej republike a podieľa sa na ich realizácii, vrátane oblasti teórie (pravidlá) a metodiky.
 2. Presadzuje, obhajuje a chráni záujmy svojich členov navonok, pri rokovaniach so štátnymi orgánmi a inými organizáciami v Slovenskej republike.
 3. Vystupuje ako zástupca v medzinárodných organizáciách telesne postihnutých športovcov, rozvíja medzinárodné športové styky.
 4. Zabezpečuje a riadi činnosť všetkých reprezentačných družstiev Slovenskej republiky v športoch telesne postihnutých a spolu so športovo-technickými komisiami vytvára podmienky pre výber a prípravu reprezentantov.
 5. Organizačne zabezpečuje majstrovské súťaže.
 6. Podporuje systematickú a cieľavedomú prácu so športovo-talentovanou mládežou zakladaním stredísk talentovanej mládeže.
 7. Vydáva vnútrozväzové predpisy, ktorými sú najmä pravidlá jednotlivých športov, Súťažný poriadok, Registračný a Prestupový poriadok, Disciplinárny poriadok a ďalšie.
 8. Zabezpečuje a riadi prípravu športových odborníkov, koordináciu ich vzdelávania, vydáva športovo-technické licencie pre trénerov, rozhodcov a športových odborníkov v športoch telesne postihnutých.
 9. Zabezpečuje vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu, dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu a opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí.
 10. Marketingovou a podnikateľskou činnosťou získava prostriedky na zabezpečenie svojej činnosti, najmä v oblasti reprezentácie Slovenskej republiky a príprav na ňu, v súlade s legislatívnymi zákonmi a predpismi SR.
 11. Zabezpečuje priamo alebo sprostredkovane servis pre spoločné potreby svojich členov.
 12. Uskutočňuje registráciu športovcov, vedie evidenciu športových klubov, oddielov, TJ, trénerov, rozhodcov a lekárov.

 

Článok 3

 1. SZTPŠ má riadnych členov, čestných členov a individuálnych členov.
 2. Riadnymi členmi SZTPŠ sú:

  a) športové kluby,
  b) oddiely,
  c) TJ telesne postihnutých športovcov,

  ktorých členovia sú riadne registrovaní v SZTPŠ, tzn. majú členský resp. registračný preukaz, súhlasia so stanovami SZTPŠ a v súlade s nimi chcú rozvíjať svoju športovú činnosť.

 3. Športové kluby, oddiely a TJ ako riadni členovia SZTPŠ musia navonok vystupovať ako:

  a) občianske združenia vytvorené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
  b) obchodné spoločnosti vytvorené v zmysle Obchodného zákonníka, ak majú v predmete činnosti uvedený výkon športovej činnosti zameranej na športy telesne postihnutých.

 4. O prijatí riadneho, individuálneho a čestného člena SZTPŠ rozhoduje VZ SZTPŠ na návrh VV SZTPŠ, ktorý predkladá návrh po posúdení splnenia formálnych požiadaviek na členstvo v SZTPŠ v zmysle týchto stanov. V období mimo zasadnutia VZ SZTPŠ môže o prijatí riadneho individuálneho člena SZTPŠ rozhodovať VZ SZTPŠ na návrh VV SZTPŠ formou per rollam – písomným hlasovaním.
 5. Čestným členom SZTPŠ sa môže stať právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj a propagáciu športov telesne postihnutých.
 6. Individuálnym členom sa môže stať ktokoľvek, kto je morálne bezúhonný a ktorý sa stotožňuje s poslaním, úlohami, ideálmi a myšlienkami SZTPŠ.
 7. Členstvo v SZTPŠ zaniká:

  a) vystúpením s písomným potvrdením rozhodnutia štatutárneho orgánu riadneho člena,
  b) ukončením činnosti člena alebo právnym zánikom,
  c) vylúčením na základe rozhodnutia VZ SZTPŠ na návrh VV SZTPŠ alebo DK SZTPŠ v prípade závažného porušenia Stanov SZTPŠ alebo Disciplinárneho poriadku SZTPŠ,
  d) zrušením na základe rozhodnutia VZ SZTPŠ na návrh VV SZTPŠ

 8. O vylúčení člena môže rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia a schválením VZ SZTPŠ.
 9. SZTPŠ je členom medzinárodných športových organizácií telesne postihnutých športovcov World Abilitysport, World ParaVolley, IWBF, BISFed.
 10. Členstvo SZTPŠ v ďalšej organizácii musí byť schválené VZ SZTPŠ.
 11. Ročný členský poplatok za riadneho člena sa stanovuje na 12,00 € a bude splatný do marca daného kalendárneho roku. V prípade nezaplatenia členského poplatku sa riadnemu členovi pozastavuje činnosť a stráca všetky základné práva riadneho člena až do jeho zaplatenia.
 12. Ak riadny člen SZTPŠ neuhradí členský poplatok podľa bodu 11. v stanovenom termíne tri kalendárne roky po sebe, VV SZTPŠ má právo predložiť VZ SZTPŠ návrh na zrušenie jeho členstva.
 13. Každý riadny člen SZTPŠ môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZTPŠ.
 14. Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SZTPŠ, ak ju navrhne člen SZTPŠ; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k národnému športovému zväzu, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny.
 15. Výkon funkcie člena Výkonného výboru a člena Kontrolnej komisie je nezlučiteľný.

 

Článok 4

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI RIADNYCH ČLENOV

 1. Základné práva riadnych členov:

  a) zúčastňovať sa na súťažiach a akciách, školeniach a seminároch, podieľať sa na výhodách poskytovaných členom SZTPŠ,
  b) zúčastňovať sa VZ SZTPŠ a ďalších rokovaní o zväzových záležitostiach, vykonávať hlasovacie právo na VZ SZTPŠ, uplatňovať svoje názory, návrhy a kritiku, vyžadovať informácie o činnosti a hospodárení VV SZTPŠ,
  c) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány SZTPŠ a žiadať ich prerokovanie a odpoveď do jedného mesiaca,
  d) navrhovať do orgánov SZTPŠ svojich členov,
  e) požiadať o finančnú a materiálnu pomoc.

 1. Základné povinnosti riadnych členov:

  a) dodržiavať Stanovy SZTPŠ, vnútrozväzové predpisy a uznesenia orgánov SZTPŠ,
  b) presadzovať záujmy SZTPŠ v miestach svojho pôsobenia,
  c) starať sa o všestranný rozvoj športov telesne postihnutých, osobitne o výchovu mládeže,
  d) zapojiť sa do majstrovských súťaží a aktívne sa podieľať na ich riadení.

 

Článok 5

ZÁKLADNÉ PRÁVA ČESTNÝCH ČLENOV

 1. Základné práva čestných členov:

  a) obracať sa na orgány SZTPŠ s otázkami, pripomienkami a návrhmi a žiadať od nich odpoveď,
  b) zúčastňovať sa Valného zhromaždenia SZTPŠ s hlasom poradným, súťaží a ďalších podujatí poriadaných SZTPŠ.

 

Článok 6

ZÁKLADNÉ PRÁVA INDIVIDUÁLNYCH ČLENOV

 

 1. Základné práva individuálnych členov:

  a) obracať sa na orgány SZTPŠ s otázkami, pripomienkami a návrhmi a žiadať od nich odpoveď,
  b) zúčastňovať sa Valného zhromaždenia SZTPŠ s hlasom poradným, súťaží a ďalších podujatí poriadaných SZTPŠ.

 

Článok 7

ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV SZTPŠ

 1. V SZTPŠ sa vyžaduje kolektívne rozhodovanie, a preto sa zriaďujú orgány SZTPŠ. Kolektívnymi orgánmi SZTPŠ sú:

  a} Valné zhromaždenie (ďalej aj len „VZˮ),
  b)
  Výkonný výbor (ďalej aj len „VVˮ),
  c)
  Kontrolná komisia (ďalej aj len „KKˮ),
  d)
  Disciplinárna komisia (ďalej len „DK“).
  e)
  Disciplinárna odvolacia komisia (ďalej len „DOK“)
 2. Pre rozhodovanie kolektívnych orgánov SZTPŠ platia tieto všeobecné zásady:

  a) pri rozhodovaní kolektívnych orgánov sa vyžaduje účasť nadpolovičnej väčšiny ich členov,
  b) pri hlasovaní má každý delegát/člen jeden hlas,
  c) člen kolektívneho orgánu nehlasuje, pokiaľ sa hlasovanie týka jeho osoby,
  d) kolektívne orgány svoje rozhodnutia prijímajú formou uznesení, ktoré sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina delegátov uznášaniaschopného kolektívneho orgánu,
  e) pri rovnosti hlasov (mimo VZ) rozhoduje hlas predsedu kolektívneho orgánu (VV, KK, DK, DOK),
  f) uznesenia vyššieho kolektívneho orgánu sú záväzné pre nižšie kolektívne orgány,
  g) uznesenia orgánov sú záväzné pre všetky zložky SZTPŠ.

 3. Osobitné postavenie v štruktúre orgánov má predseda SZTPŠ, ktorý je štatutárnym zástupcom SZTPŠ a môže rozhodovať aj samostatne v intenciách týchto stanov, uznesení VZ a VV a všeobecne platných právnych predpisov SR v období medzi dvoma zasadnutiami VV.
 4. Kandidáti do orgánov (mimo VZ) musia spĺňať podmienky morálnej bezúhonnosti, právnej spôsobilosti a veku nad 18 rokov.
 5. Výkon funkcie člena orgánu (VV, KK, DK, DOK) či funkcie predsedu SZTPŠ sa uskutočňuje na báze dobrovoľnosti, na základe rozhodnutia VV však môže byť aj odmeňovaná. Predseda SZTPŠ a členovia VV môžu byť v zamestnaneckom pomere k SZTPŠ na základe rozhodnutia VV.
 6. Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SZTPŠ a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.
 7. Štatutárny orgán a členovia orgánov sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.
 8. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov národného športového zväzu.
 9. Člen orgánu SZTPŠ alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SZTPŠ alebo jeho člena.
 10. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek riadny člen SZTPŠ.

 

Článok 8

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZTPŠ

 1. Najvyšším orgánom SZTPŠ je Valné zhromaždenie. Zvoláva ho VV SZTPŠ raz za rok najneskôr do 30.6. v príslušnom kalendárnom roku. Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej štrnásť dní pred konaním zasadnutia.

 2. Delegáti majú právo hlasovať na VZ, pričom každému delegátovi SZTPŠ pripadá hlas podľa nasledovného kľúča:

  a) valné zhromaždenie: 1 delegát – 1 hlas
  b) volebné valné zhromaždenie:
  -
  1 – 20 členov = 1 hlas
  - 21 – 50 členov = 2 hlasy
  - 51 a viac členov = 3 hlasy

 1. VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov SZTPŠ. Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov uznášaniaschopného VZ, ak stanovy neustanovujú inak.
 2. VZ SZTPŠ prebieha podľa rokovacieho a volebného poriadku, ktorý na návrh VV SZTPŠ schvália delegáti na začiatku rokovania.
 3. Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže VZ prijať len odporúčania a stanoviská.
 4. Ak zasadnutie nie je uznášaniaschopné ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, ak bol dodržaný postup podľa bodu 1 a predmetom zasadnutia je iba program podľa bodu 1.
 5. Valné zhromaždenie:

  a) prerokováva správu o činnosti a hospodárení VV SZTPŠ, KK SZTPŠ, DK a DOK,
  b) schvaľuje zmeny Stanov SZTPŠ a dodatky k nim,
  c) schvaľuje plán činnosti SZTPŠ na budúce obdobie,
  d) volí na štvorročné obdobie a odvoláva - predsedu SZTPŠ, členov VV SZTPŠ, predsedu a členov DK a DOK,
  e) volí na päťročné obdobie predsedu KK a členov KK SZTPŠ,
  f) je
  oprávnené zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia VV SZTPŠ, ktoré sú v rozpore so Stanovami SZTPŠ, vnútrozväzovými predpismi a všeobecne platnými legislatívnymi predpismi,
  g) uznáša
  sa o zrušení SZTPŠ a spôsobe vysporiadania jeho majetku,
  h) rozhoduje
  o odvolaní člena VV SZTPŠ, KK, DK, DOK,
  i) prerokováva
  a schvaľuje Výročnú správu SZTPŠ.

 1. Mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané na žiadosť jednej tretiny riadnych členov SZTPŠ, na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov VV SZTPŠ, na žiadosť predsedu kontrolnej komisie.
 1. Rozhodnutia VZ, pri ktorých sa podľa stanov vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny (2/3 väčšiny) delegátov sú:

  a)
  zmena stanov,reorganizácia súťaží,
  b) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 500.000 EUR,
  c) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
  d) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
  e) ďalšie rozhodnutia určené stanovami národného športového zväzu.

 

Článok 9

OSOBITNÉ USTANOVENIA O VOĽBÁCH

 1. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SZTPŠ zabezpečuje volebná komisia volená VZ SZTPŠ.
 2. Na žiadosť člena VZ SZTPŠ alebo ministerstva školstva, určí nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.
 3. Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú komisiu a kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb.
 4. Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s účasťou nezávislého pozorovateľa na voľbách znáša SZTPŠ.

 

Článok 10

ZÁPISNICE

 1. Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje:

  a) schválený program zasadnutia,
  b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona o športe a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
  c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
  d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
  e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
  f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

 1. Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.

 

Článok 11

VÝKONNÝ VÝBOR SZTPŠ

 1. Výkonný výbor SZTPŠ tvoria:

  a) predseda,
  b) členovia.

 1. Schádza sa raz za dva mesiace, alebo na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov
  VV SZTPŠ a zvoláva ho predseda SZTPŠ.

 1. Rokovanie VV SZTPŠ prebieha podľa vlastného rokovacieho poriadku.
 1. VV SZTPŠ je oprávnený uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
 1. VV SZTPŠ

  a) zastupuje predseda alebo ním poverená osoba pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, medzinárodnými športovými organizáciami, telovýchovnými a športovými organizáciami na území Slovenskej republiky,
  b) schvaľuje zloženie realizačných tímov a program reprezentačných družstiev Slovenskej republiky v športoch telesne postihnutých,
  c) rieši personálne a pracovno-právne vzťahy,
  d) schvaľuje návrh zmlúv s marketingovými partnermi a sponzormi,
  e) rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vo výlučnej právomoci Valného zhromaždenia SZTPŠ
  f) plní funkciu odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam odborných komisií,
  g) ustanovuje odborné komisie SZTPŠ, schvaľuje Štatút a zloženie komisií, schvaľuje nomináciu reprezentačných trénerov,
  h) schvaľuje nomináciu reprezentantov Slovenskej republiky.
 1. Predseda SZTPŠ:

  a) je volený členmi VZ SZTPŠ,
  b) vedie rokovanie VV SZTPŠ,
  c) zvoláva zasadnutia VV SZTPŠ a navrhuje program rokovania,
  d)navrhuje VV SZTPŠ na kooptovanie nových členov VV SZTPŠ.

 

Článok 12

KONTROLNÁ KOMISIA SZTPŠ

 1. Členov Kontrolnej komisie SZTPŠ (ďalej len ,,KK SZTPŠˮ) volí a odvoláva VZ SZTPŠ a je trojčlenná. Skladá sa z predsedu a dvoch ďalších členov.
 1. Predsedu KK volí VZ SZTPŠ na funkčné obdobie 5 rokov.
 1. Predseda KK zároveň vykonáva aj funkciu kontrolóra.
 1. Predseda KK SZTPŠ má právo sa zúčastňovať s hlasom poradným zasadnutí VZ SZTPŠ a VV SZTPŠ.
 1. Členovia KK SZTPŠ nemôžu byť členmi iného orgánu SZTPŠ. KK SZTPŠ zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu SZTPŠ, ktoré ju zvolilo.
 1. KK SZTPŠ najmenej jedenkrát ročne:

  a) preveruje plnenie uznesení Valného zhromaždenia SZTPŠ a VV SZTPŠ,
  b) sleduje dodržiavanie Stanov SZTPŠ a ďalších vnútro zväzových predpisov,
  c) vykonáva kontrolu použitia finančných prostriedkov a hospodárenia s majetkom SZTPŠ, vyjadruje sa k čerpaniu rozpočtu SZTPŠ za príslušný rok,
  d) vyjadruje sa k sťažnostiam a oznámeniam SZTPŠ,
  e) upozorňuje VV SZTPŠ na zistené nedostatky a požaduje ich odstránenie,
  f) predkladá VV SZTPŠ návrhy na kooptovanie nových členov KK SZTPŠ.

 

Článok 13

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SZTPŠ

 1. DK SZTPŠ je nezávislým disciplinárnym rozhodovacím orgánom SZTPŠ, príslušným na disciplinárne konanie za disciplinárne previnenia, ktorého sa dopustil člen SZTPŠ v čase svojej príslušnosti k SZTPŠ, a to najmä porušením športovo technických pravidiel zastrešovaných športov a športových činností, stanov SZTPŠ, ako aj vnútorných smerníc, dokumentov a rozhodnutí SZTPŠ vrátane sporov, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SZTPŠ a osôb s jeho príslušnosťou. Na činnosť DK SZTPŠ komisie musia byť primerane uplatnené ustanovenia Zákona 440/2015 o športe, najmä § 53 a § 54.
 1. Predsedu DK SZTPŠ a jej členov volí a odvoláva VZ SZTPŠ. DK SZTPŠ má minimálne troch a maximálne piatich členov. Funkčné obdobie predsedu a  členov DK SZTPŠ je 4-ročné a začína plynúť ich zvolením na VZ SZTPŠ.
 1. Činnosť DK SZTPŠ riadi jej predseda, ktorý podáva správu o svojej činnosti VZ SZTPŠ spravidla v ročnom intervale. Predseda DK SZTPŠ je oprávnený zúčastniť sa zasadnutí VV SZTPŠ ako aj iných orgánov SZTPŠ, avšak bez práva hlasovať na týchto zasadnutiach.
 1. DK SZTPŠ komisia je uznášania schopná, ak sú na jej rokovaní prítomní minimálne 3 (traja) jej členovia. Na prijatie uznesenia DK SZTPŠ je potrebný súhlas jednoduchej väčšiny prítomných členov DK SZTPŠ.
 1. DK SZTPŠ vedie v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZTPŠ disciplinárne konanie voči členom SZTPŠ a funkcionárom SZTPŠ, ktorí sa dopustili disciplinárneho previnenia pri svojej činnosti súvisiacej so SZTPŠ, ktorým je najmä konanie v rozpore so stanovami a inými vnútornými predpismi a rozhodnutiami orgánov SZTPŠ ako aj záväznými pravidlami relevantných medzinárodných športových federácií.
 1. DK SZTPŠ rozhoduje o disciplinárnych previneniach členov SZTPŠ a funkcionárov SZTPŠ a ukladá sankciu za disciplinárne previnenie v prvom stupni. O odvolaní voči rozhodnutiu DK SZTPŠ rozhoduje DOK SZTPŠ.
 1. DK SZTPŠ vykonáva aj právomoci orgánu na riešenie sporov v zmysle Zákona 440/2015 o športe, ktorý rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SZTPŠ a osôb s príslušnosťou k SZTPŠ.
 1. Vydávanie rozhodnutí vo veci porušenia antidopingových pravidiel a pre konanie vo veci dopingu musia byť primerane uplatnené ustanovenia Zákona 351/2020 o športe, najmä § 88, § 92 a § 93.
 1. DK SZTPŠ vedie disciplinárne konanie v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZTPŠ, ktorým sa upravuje postup pri prejednávaní disciplinárnych previnení členov SZTPŠ, vrátane vydávania disciplinárnych rozhodnutí. Konanie vo veci, status, a ďalšie právomoci DK SZTPŠ upravuje Disciplinárny poriadok SZTPŠ a Štatút DK SZTPŠ, ktoré schvaľuje VV SZTPŠ.

Článok 14

DISCIPLINÁRNA ODVOLACIA KOMISIA

 1. DOK SZTPŠ je nezávislým disciplinárnym odvolacím orgánom SZTPŠ, príslušným na odvolacie konanie nadväzné na vydané disciplinárne rozhodnutie DK SZTPŠ, týkajúce sa disciplinárneho previnenia člena SZTPŠ, ktorého sa dopustil v čase svojej príslušnosti k SZTPŠ, a to najmä porušením stanov SZTPŠ, športovo technických pravidiel, ako aj vnútorných smerníc, dokumentov a rozhodnutí SZTPŠ. Na činnosť DOK SZTPŠ musia byť primerane uplatnené ustanovenia Zákona 440/2015 o športe, najmä § 54.
 2. Predsedu DOK SZTPŠ a jej členov volí a odvoláva VZ SZTPŠ. DOK SZTPŠ má minimálne troch a maximálne piatich členov. Funkčné obdobie predsedu a členov DOK SZTPŠ  je 4-ročné a začína plynúť ich zvolením na VZ SZTPŠ.
 3. Činnosť DOK SZTPŠ riadi jej predseda, ktorý podáva správu o svojej činnosti VZ SZTPŠ. Predseda DOK SZTPŠ je oprávnený zúčastniť sa zasadnutí VV SZTPŠ ako aj iných orgánov SZTPŠ, avšak bez práva hlasovať na týchto zasadnutiach.
 4. DOK SZTPŠ je uznášania schopná, ak sú na jej rokovaní prítomní minimálne jej 3 (traja) členovia. Na prijatie rozhodnutia DOK SZTPŠ je potrebný súhlas jednoduchej väčšiny prítomných členov DOK SZTPŠ.
 5. DOK SZTPŠ rozhoduje o disciplinárnych odvolaniach členov SZTPŠ a funkcionárov SZTPŠ a vydáva rozhodnutie nadruhom stupni v odvolacom konaní nadväznom na disciplinárne previnenie. Voči rozhodnutiu DOK SZTPŠ nie je možné podať odvolanie.
 6. Vydávanie odvolacích rozhodnutí vo veci porušenia antidopingových pravidiel a pre konanie vo veci dopingu musia byť primerane uplatnené ustanovenia Zákona 351/2020 o športe, najmä § 88, § 92 a § 93.
 7. DOK SZTPŠ vedie odvolacie konanie v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZTPŠ. Konanie vo veci, status, ďalšie právomoci DOK SZTPŠ upravuje Disciplinárny poriadok SZTPŠ.

 

Článok 15

HOSPODÁRENIE ZVÄZU - FINANČNÉ ZDROJE

 1. Majetok a finančné zdroje SZTPŠ tvoria najmä:

  a) dotácie zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR,
  b) príjmy z marketingovej činnosti,
  c) sponzorské príspevky a dary,
  d) členské príspevky.

 1. SZTPŠ hospodári na základe rozpočtu na príslušný kalendárny rok schváleného VV SZTPŠ.

 

Článok 16

PRÁVNE POSTAVENIE A SPÔSOB KONANIA V MENE ZVÄZU

 1. SZTPŠ má právnu subjektivitu. V mene SZTPŠ koná a podpisuje predseda alebo v jeho neprítomnosti ním poverená osoba.
 2. K vydávaniu oznámení SZTPŠ akéhokoľvek druhu je oprávnený predseda alebo ním poverená osoba.
 3. Komunikovať v mene SZTPŠ sú oprávnení aj členovia VV SZTPŠ v rámci svojich kompetencií.
 4. K podpisovaniu dokumentov, písomností a listín za SZTPŠ je oprávnený štatutár SZTPŠ - predseda. VV SZTPŠ môže priznať podpisové právo ďalším členom VV SZTPŠ.

 
Článok 17

KONFLIKT ZÁUJMOV

 1. SZTPŠ upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne.
 2. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SZTPŠ, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním.
 3. Člen orgánu SZTPŠ alebo jeho člen, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SZTPŠ alebo jeho člena.

 

Článok 18

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Základné Stanovy SZTPŠ vyhotovili a schválili členovia prípravného výboru dňa 6.10.1990 a nadobudli platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 30.10.1990 pod číslom spisu VVS/1-900/90-3079.
 2. Výklad Stanov SZTPŠ prislúcha Výkonnému výboru SZTPŠ.
 3. Tieto Stanovy SZTPŠ prerokovalo a schválilo Valné zhromaždenie SZTPŠ dňa 17.6.2023 s účinnosťou vzatia týchto stanov Ministerstvom vnútra SR na vedomie.

 

HORE