Teória športového talentu u TZ mládeže

1. CHARAKTERISTIKA ŠPORTOVÉHO TALENTU ZZ DETÍ A MLÁDEŽE
Hoci odborná diskusia na tému športového talentu u ZZ detí a mládeže bola pomerne náročná, dnes je jeho definícia a prejavy akceptovaná ako základný kameň podpory celého systému starostlivosti o športovo-talentovanú mládež.
Všeobecne charakterizujeme športový talent u ZZ dieťaťa veľmi podobne, ako u zdravých detí a mládeže. Je súhrnom vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov telesných, pohybových, psychických a zdravotných, identifikovaných v priaznivých pomeroch a kvalite. Zdravotné a telesné faktory na rozdiel od športu zdravých sú však výrazne rámcované predovšetkým možnosťamizaradenia do špecifických klasifikačných skupín športu ZZ. Overenie a posúdenie všetkých týchto faktorov vedie u talentovaných jedincov so ZZ k objektivizácii výsledkov určujúcich ich predpoklady pre úspešné pôsobenie v rámci paralympijského športu.

2. ZLOŽKY ŠPORTOVÉHO TALENTU ZZ DETÍ A MLÁDEŽE
Zložky športového talentu ZZ detí a mládeže:
1. Telesné predpoklady (výška, hmotnosť, BMI a % tuku, hodnotenie telesných proporcií, dĺžka horných a dolných končatín, rozdiely medzi kalendárnym a biologickým vekom...)
2. Pohybové predpoklady (všeobecné a špeciálne pohybové schopnosti a zručnosti)
3. Psychické predpoklady ( charakter osobnosti, psychická odolnosť, motivácia, cieľavedomosť, koncentrácia pozornosti, úroveň „športovej“ inteligencie)
4. Zdravotné predpoklady ( celková úroveň zdravia, charakteristika zdravotného znevýhodnenia, zdravotno-pohybové obmedzenia, vývoj zdravotnej anamnézy)

3. VÝCHODISKÁ TEÓRIE ŠPORTOVÉHO TALENTU ZZ DETÍ A MLÁDEŽE
Najvýraznejším špecifikom teórie športového talentu u ZZ detí a mládeže sú rozdielne pomery, charakterizujúce šírku základne jedincov, potencionálne schopných vstúpiť do systému športovej prípravy. Základňa výberu športových talentov je rádovo nižšia, ako v športe zdravých. Vzhľadom na toto výrazné obmedzenie sa metodika celého systému práce s talentovanou ZZ mládežou zameriava predovšetkým na jeho efektivitu.
Berúc do úvahy charakteristiky populačnej krivky detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením je efektivita celého systému veľmi dôležitou témou. Tá okrem svojich výrazných špecifík v sebe zahŕňa aj množstvo komplikácií a negatívnych faktorov, ktoré je potrebné v čo najväčšej možnej miere eliminovať. Populačný záber pri výbere mladých športových talentov je v porovnaní s podmienkami športu zdravých diametrálne odlišný, a tak si náš systém nemôže v oblasti vyhľadávania nových športových talentov dovoliť takmer žiadne straty.

Podľa analytického centra MPSVR SR bolo v roku 2016 vo vekovej kategórii 6-17 rokov takmer 12 tisíc držiteľov preukazov FOŤZP, z toho 6.682 chlapcov a 5.234 dievčat (Repková, Kešelová, Ondrušová, 2016). Aj tieto štatistické údaje jasne poukazujú na skutočnosť, že skupina ZZ detí, na ktorú môžeme zacieliť nástroje overovania športového talentu, je v Slovenskej republike veľmi málo početná. Navyše okruh charakteristík zdravotného znevýhodnenia, akceptovaných medzinárodnou športovo-zdravotnou klasifikáciou pre jednotlivé paralympijské športy, túto početnosť výrazne znižuje. Ďalším dôležitým a výrazne obmedzujúcim faktorom je pomerné zastúpenie jednotlivých druhov zdravotného znevýhodnenia v populácii detí a mládeže v školskom veku. Až 92% pripadá na rôzne diagnózy v rámci mentálneho znevýhodnenia, z ktorých veľká časť neumožňuje zaradenie dieťaťa do systematickej športovej prípravy. Na ostatné zdravotné znevýhodnenia tak pripadá zvyšných 8% detí v školskom veku. Preto zohľadňujúc všetky determinanty reálne môžeme hovoriť o počte približne 800-900 detí a mladých ľudí zo zdravotným znevýhodnením vo veku 6-17 rokov, ktorých sa riadený proces posudzovania miery športového talentu môže konkrétne dotknúť.

HORE