Útvary talentovanej mládeže SZTPŠ

Centrá športovej činnosti mládeže (CŠČM)

Centrum športovej činnosti mládeže SZTPŠ (ČŠČM) je najnižšou organizačnou jednotkou v štruktúre útvarov talentovanej mládeže. Je zamerané na podporu organizovanej športovej činnosti detí a mládeže v členských organizáciách SZTPŠ a vytváranie podmienok pre ich zdravú športovú konfrontáciu a súťaženie. Každá členská organizácia, ktorá splní stanovené podmienky a kritériá, sa môže uchádzať o pridelenie štatútu centra a byť súčasťou jednotného systému práce s talentovanou telesne znevýhodnenou mládežou.

Činnosť CŠČM koordinuje schválený administrátor, ktorý okrem administrácie základných parametrov športovej prípravy realizuje aj komunikáciu medzi jednotlivými trénermi v centre a Úsekom športu mládeže, rozvoja a vzdelávania pri SZTPŠ.  Športovú prípravu v CŠČM realizujú  schválení tréneri v príslušných športových odvetviach a mladí športovci zaradení do CŠČM sa okrem domácich a zahraničných športových podujatí a súťaží zúčastňujú aj kontrolných pretekov ÚTM, pokiaľ sú tieto zaradené do športového kalendára v príslušnom kalendárnom roku.

Žiadosti o pridelenie štatútu CŠČM podávajú členské organizácie SZTPŠ, ktoré spĺňajú predpoklady a kritériá pre zriadenie takéhoto centra v danom kalendárnom roku (tlačivo tu: Žiadosť_CŠČM_2024 ).

Akceptované budú žiadosti doručené na sekretariát SZTPŠ najneskôr v termíne do 31. januára 2024. Prijaté žiadosti budú následne spracované, posúdené a v termíne do 5. februára 2024 Vás budeme o výsledkoch pridelenia štatútu CŠČM  oficiálne informovať.

Možnosti riadneho doručenia žiadostí:

- poštou (zásielku treba podať tak, aby bola doručená na sekretariát najneskôr v termíne uzávierky)

- e-mailom (riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú žiadosť naskenujete a pošlete najneskôr v termíne uzávierky na bilik@sztps.sk)

- osobne (odovzdaním do podateľne sekretariátu SZTPŠ - p. Dáša Rezníčková najneskôr v termíne uzávierky)

Poznámka - ak žiadosť nebude obsahovať všetky potrebné údaje, nebude možné následne posúdiť kritériá, rozhodujúce nielen pre pridelenie samotného štatútu, ale aj pre stanovenie výšky finančnej podpory.  V takom prípade nemôže byť žiadosť akceptovaná.Taktiež nebudú akceptované žiadosti, ktoré nie sú riadne potvrdené štatutárom organizácie, ktorá o pridelenie štatútu CŠČM SZTPŠ žiada.

Do tejto zložky ÚTM môže byť zaradený mladý športovec s telesným znevýhodnením do 26 rokov vrátane, ktorý sa vo svojej členskej organizácii zúčastňuje riadenej športovej prípravy a na základe športového tréningu dosahuje takú výkonnosť, aby bol schopný zúčastniť sa prirodzenej športovej konfrontácie, či športovej súťaže. Zaradený športovec môže byť v kalendárnom roku 2024 aj členom Zväzového centra mládeže pri SZTPŠ. Nemôže však patriť do kategórie "Vybraných športovcov" pre rok 2024.

Poznámka: do centra môže byť na výnimku zaradený aj športovec do 30 rokov (vrátane), ak s daným športom začína a nie je v ňom v registrácii SZTPŠ evidovaný viac ako 3 roky. V takom prípade k formuláru žiadosti priložte stručnú žiadosť o výnimku so zdôvodnením.

 • Źiadateľ organizuje športovú prípravu minimálne troch mladých telesne znevýhodnených športovcov do 26 rokov (ktorí v roku 2024 nedosiahnu vek 27 rokov) v danom športe, aspoň v jednej tréningovej skupine. Ak sú do tréningovej skupiny zaradení aj iní športovci (bez telesného znevýhodnenia, alebo s iným zdravotným znevýhodnením), postačuje zaradenie 2 telesne znevýhodnených mladých športovcov.
 • Organizácia, ktorá o pridelenie štatútu žiada, musí byť členom SZTPŠ a má riadne uhradený členský poplatok.
 • Žiadateľ dokáže pre tréningovú skupinu mladých športovcov vytvoriť podmienky pre pravidelnú športovú prípravu a zabezpečiť ich účasť na kontrolných pretekoch, či mládežníckych súťažiach.
 • Žiadateľ zabezpečí personálne obsadenie CŠČM - administrátor centra + tréner / tréneri
 • Žiadateľ má zaregistrovaných do systému SZTPŠ Regisport všetkých mladých športovcov, o ktorých zaradenie žiada.

Tlačivá sú pravidelne aktualizované na tejto stránke v sekcii "Mládež / Informačný panel", alebo si žiadosť o pridelenie Štatútu CŠČM možete stiahnuť tu: Žiadosť o pridelenie štatútu CŠČM 2024

 • zabezpečenie športovej prípravy - prenájmy športových priestorov, regenerácia, športový materiál
 • účasť na športových podujatiach, súťažiach (štartovné, doprava, ubytovanie, stravovanie)
 • odmena administrátora a trénera /rov (formy odmeny: dohoda o pracovnej činnosti so SZTPŠ, fakturácia na živnosť, fakturácia klubu)

Podpora CŠČM SZTPŠ prebieha formou refundácie nákladov, alebo priamo (dohody o pracovnej činnosti, úhrada faktúr za výkon práce športového odborníka). Potrebné doklady k refundácii pripravuje, administruje a odovzdáva administrátor centra na ekonomické oddelenie SZTPŠ. Refundované budú oprávnené náklady, ktoré vznikli v roku 2024 v období od 1.1. do 31.12.2023.

Refundácia prebieha priebežne počas roka po dohode s ekonomickým oddelením. Posledným termínom na jej realizáciu je dátum 6.12.2024. Súčasťou odovzdania podkladov na refundáciu nákladov musí byť tlačivo "Vyúčtovanie dotácie CŠČM", ktoré nájdete na tejto stránke v sekcii "Dokumenty/Formuláre". 

Doklady odovzdané po termíne 6.12.2023, alebo nekompletné a nesprávne doklady, nebudú za účelom refundácie akceptované.

Zväzové centrum mládeže (ZCM)

Zväzové centrum mládeže pri SZTPŠ (ZCM) je vyššou organizačnou jednotkou v štruktúre útvarov talentovanej mládeže. Je zamerané na adresnú podporu mladých talentovaných telesne znevýhodnených športovcov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú organizovanej športovej prípravy a dosahujú športovú výkonnosť, umožňujúcu štart na domácich i zahraničných športových podujatiach a súťažiach.

ZCM sa teda zameriava na podporu športovej prípravy výrazných športových talentov s perspektívou vysokej športovej výkonnosti vo veku do 26 rokov vrátane. Využitie podpory a jej prerozdelenie je na základe žiadosti v kompetencii športovo-technických komisií (ŠTK) príslušného športu. Činnosť ZCM koordinuje a komunikáciu s ŠTK  a reprezentačnými trénermi zabezpečuje Úsek športu mládeže, rozvoja a vzdelávania pri SZTPŠ.

Žiadosti o zaradenie mladého talentovaného športovca do ZCM podávajú ŠTK jednotlivých športov. Preto si Vás dovoľujeme požiadať pre rok 2024 o schválenie a zaslanie maximálne 5 žiadostí na zaradenie mladých športovcov za šport, ktorý ako ŠTK zastupujete (nutné použiť tlačivo "Žiadosť o zaradenie športovca do ZCM 2024"). Akceptované budú žiadosti doručené na sekretariát SZTPŠ najneskôr v termíne do 31. januára 2024. Prijaté žiadosti budú následne spracované, posúdené a v termíne do 5. februára 2024 Vás budeme o výsledkoch zaradenia do ZCM pri SZTPŠ oficiálne informovať.

Možnosti riadneho doručenia žiadostí:

- poštou (zásielku treba podať tak, aby bola doručená na sekretariát najneskôr v termíne uzávierky)

- e-mailom (riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú žiadosť naskenujete a pošlete najneskôr v termíne uzávierky na bilik@sztps.sk)

- osobne (odovzdaním do podateľne sekretariátu SZTPŠ - p. Dáša Rezníčková najneskôr v termíne uzávierky)

Poznámka - ak doručená žiadosť neobsahuje súhlas členskej organizácie, alebo mladého športovca (príp. jeho zákonného zástupcu), bude za kompletnú považovaná v prípade, že vyjadrenie členskej organizácie, alebo športovca (zákonného zástupcu) budú k termínu uzávierky doručené na e-mail : bilik@sztps.sk.

ŠTK môže za svoj šport zaslať maximálne 5 žiadosti o zaradenie mladých športovcov, spĺňajúcich stanovené kritériá.

Ak bude pre konkrétnu ŠTK scválené zaradenie viacerých športovcov (max. 5), môže ŠTK v prípade potreby požiadať (e-mailom) o vlastný návrh prerozdelenia celkovej dotácie medzi zaradených športovcov. Dotácia na zaradeného športovca však nesmie byť znížená o viac ako 50%. Ak o vlastný návrh prerozdelenia ŠTK nepožiada v termíne do 29. februára 2024 , zostáva v platnosti pôvodné prerozdelenie.

Kritériá pre zaradenie do ZCM pri SZTPŠ pre rok 2024:

 • športovec v danom kalendárnom roku nedosiahol, alebo nedosiahne vek 27 rokov
 • športovec nie je v kalendárnom roku 2024 zaradený do kategórie "Vybraní športovci" (podpora MŠVVaŠ)
 • športovec je členom SZTPŠ a jeho klub má riadne uhradený členský poplatok
 • športovec má minimálne národnú športovú klasifikáciu v danom športe, alebo je k žiadosti priložený predbežný posudok lekára, či klasifikátora, z ktorého sa dá možnosť pozitívnej klasifikácie predpokladať
 • športovec sa zúčastňuje pravidelnej športovej prípravy a štartuje v roku 2024 na domácich, či zahraničných športových podujatiach, súťažiach

Tlačivá sú pravidelne aktualizované na tejto stránke v sekcii "Mládež / Informačný panel", alebo si žiadosť o zaradenie športovca do ZCM možete stiahnuť >>TU<<

 • zabezpečenie športovej prípravy - prenájmy športových priestorov, odmena trénera, regenerácia, športový materiál, preprava na športovisko
 • účasť na domácich a zahraničných športových podujatiach, súťažiach (štartovné, doprava, ubytovanie, stravovanie)
 • iné odborné činnosti - športovo-lekárske prehliadky, služby fyzioterapeuta, športový psychológ a iní športoví odborníci

Podpora športovcov zaradených do ZCM pri SZTPŠ prebieha priamo z rozpočtových prostriedkov SZTPŠ. Je možné ju použiť na aktivity prebiehajúce v období od 1.1. do 31.12. 2024. 

O každý náklad spojený s čerpaním podpory musí ŠTK vopred požiadať sekretariát SZTPŠ - Úsek mládeže, rozvoja a vzdelávania - e-mail: bilik@sztps.sk, tel: 0905 788 435.

Posledný termín realizácie úhrady akýchkoľvek nákladov zo strany SZTPŠ je 30.11.2024.

Ak nebude v mimoriadnych prípadoch možné realizovať podporu priamo, ale iba refundáciou vzniknutých nákladov, treba refundáciu zadministrovať do 30 kalendárnych dní od ukončenia akcie, podujatia, nákupu služby, či tovaru. Posledným termínom na predloženie a refundáciu nákladov, vzniknutých v období od 13.11.2024, je dátum 13.12.2024. Doklady odovzdané po tomto termíne, alebo nekompletné a nesprávne doklady, nebudú za účelom refundácie akceptované.

Centrum podpory začínajúcich športovcov (CPZŠ)

Centrum podpory začínajúcich športovcov (CPZŠ) je špecifickou organizačnou jednotkou v štruktúre útvarov talentovanej mládeže SZTPŠ. Je zamerané na adresnú podporu začínajúcich telesne znevýhodnených športovcov, ktorí s konkrétnym športom iba začínajú a to po úraze, alebo vzniku telesného znevýhodnenia, nie staršom ako 5 rokov. Do tejto zložky môžu byť zaradení aj športovci, ktorým bola na základe testovania pohybových predpokladov prostredníctvom systému mobilnej testovacej jednotky odporučená pravidelná športová činnosť v konkrétnom športovom odvetví a súčastne nie sú v systéme registrácií SZTPŠ registrovaní dlhšie ako 2 roky. Zaradenie do CPZŠ má v období obmedzenom na maximálne 2 roky dopomôcť športovcom k tomu, aby sa zaradili do pravidelnej športovej prípravy a začali sa zúčastňovať športových podujatí a súťaží.

Vek pre zaradenie športovcov do CPZŠ nie je taxatívne vymedzený,  významnou podmienkou pre zaradenie športovca je však perspektíva jeho výkonnostného rastu a dlhodobej športovej činnosti. Hoci bude každá žiadosť posudzovaná individuálne s prihliadnutím na možnosti a zákonitosti konkrétneho športu, odporúčaná maximálna veková hranica pre zaradenie do CPZŠ je 40 rokov. Administráciu CPZŠ a komunikáciu so zaradenými športovcami zabezpečuje Úsek športu mládeže, rozvoja a vzdelávania pri SZTPŠ.

Žiadosti o zaradenie do CPZŠ podávajú kritériá spĺňajúci telesne znevýhodnení športovci individuálne. Pre rok 2024 je potrebné zaslať žiadosť prostredeníctvom formulára "Žiadosť o zaradenie športovca do CPZŠ 2024". Akceptované budú žiadosti doručené na sekretariát SZTPŠ najneskôr v termíne do 31. januára 2024. Prijaté žiadosti budú následne spracované, posúdené a v termíne do 5. februára 2024 Vás budeme o výsledkoch zaradenia do CPZŠ oficiálne informovať.

Možnosti riadneho doručenia žiadostí:

- poštou (zásielku treba podať tak, aby bola doručená na sekretariát najneskôr v termíne uzávierky)

- e-mailom (riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú žiadosť naskenujete a pošlete najneskôr v termíne uzávierky na bilik@sztps.sk)

- osobne (odovzdaním do podateľne sekretariátu SZTPŠ - p. Dáša Rezníčková najneskôr v termíne uzávierky)

Do CPZŠ môže byť zaradený začínajúci telesne znevýhodnení športovec, ktorý v deň podania žiadosti spĺňa všetky stanovené kritériá.

Kritériá pre zaradenie do CPZŠ pre rok 2024:

 • športovec nie je v kalendárnom roku 2024 zaradený do podpory v rámci ostatných Útvarov talentovanej mládeže SZTPŠ (CŠČM, ZCM, Juniorský tím). 
 • športovec je registrovaný v SZTPŠ v danom športe nie viac ako 2 roky a jeho klub má riadne uhradený členský poplatok
 • športovec je po úraze, alebo vzniku telesného znevýhodnenia nie viac ako 5 rokov, alebo bol odporučený pre pravidelnú športovú činnosť  cez systém testovania pohybových predpokladov v rámci mobilnej testovacej jednotky.
 • športovec má predpoklady rastu športovej výkonnosti a perspektívu pravidelnej športovej prípravy a účasti na športových podujatiach, súťažiach.

Tlačivá sú pravidelne aktualizované na tejto stránke v sekcii "Mládež / Informačný panel", alebo si žiadosť o zaradenie športovca do CPZŠ možete stiahnuť tu: Žiadosť o zaradenie športovca do CPZŠ 2024

 

 • zabezpečenie športovej prípravy - prenájmy športových priestorov, odmena trénera, športový materiál, preprava na športovisko
 • účasť na športových podujatiach, súťažiach (štartovné, doprava, ubytovanie, stravovanie)
 • iné odborné činnosti - športová klasifikácia, športovo-lekárske prehliadky, služby športových odborníkov

Podpora športovcov zaradených do CPZŠ prebieha priamo z rozpočtových prostriedkov SZTPŠ. Je možné ju použiť na aktivity prebiehajúce v období od 1.1. do 31.12. 2024. O každý náklad spojený s čerpaním podpory musí zaradený športovec vopred požiadať sekretariát SZTPŠ - Úsek mládeže, rozvoja a vzdelávania - e-mail: bilik@sztps.sk, tel: 0905 788 435.

Posledný termín realizácie úhrady akýchkoľvek nákladov zo strany SZTPŠ je 30.11.2024. Refundácia úhrady nákladov, realizovaných samotným športovcom, alebo jeho členskou organizáciou (klubom) nie je možná.

Juniorské tímy (JT)

Juniorský tím predstavuje špecifickú formu ÚTM, vhodne doplňujúcu celý systém práce s telesne znevýhodnenou mládežou. Juniorské tímy predstavujú dôležitú platformu pre riadený prechod medzi jednotlivými úrovňami ÚTM. Do tejto zložky sú podľa potreby a požiadaviek konkrétnych paralympijských športov zaraďovaní mladí talentovaní športovci, ktorí potrebujú potrebnú podporu pri prechode medzi jednotlivými vekovými, či výkonnostnými kategóriami systému. V tejto zložke preto môžeme nájsť mladých talentovaných športovcov s perspektívou zaradenia do CŠČM, či ZCM, ale aj mimoriadne talentovaných jednotlivcov s vysokou úrovňou športovej výkonnosti, pri ktorých je nevyhnutné podchytiť náročné obdobie prechodu do seniorských reprezentačných družstiev.

Dôležitou požiadavkou na činnosť tejto zložky je flexibilita pri zaraďovaní mladých talentovaných športovcov v potrebnom časovom a metodickom kontexte a dlhodobo realizovaný odborný dohľad, administrácia a dôsledná kontrola priebehu ich športovej prípravy. Za činnosť a výsledky každého juniorského tímu je zodpovedný vedúci tréner JT v spolupráci a pod odborným dohľadom príslušného reprezentačného trénera a ŠTK.

HORE