Útvary talentovanej mládeže SZTPŠ

Centrá športovej činnosti mládeže (CŠČM)

Centrum športovej činnosti mládeže SZTPŠ (ČŠČM) je najnižšou organizačnou jednotkou v štruktúre útvarov talentovanej mládeže. Je zamerané na podporu organizovanej športovej činnosti detí a mládeže v členských organizáciách SZTPŠ a vytváranie podmienok pre ich zdravú športovú konfrontáciu a súťaženie. Každá členská organizácia, ktorá splní stanovené podmienky a kritériá, sa môže uchádzať o pridelenie štatútu centra a byť súčasťou jednotného systému práce s talentovanou telesne znevýhodnenou mládežou.

Činnosť CŠČM koordinuje schválený administrátor, ktorý okrem administrácie základných parametrov športovej prípravy realizuje aj komunikáciu medzi jednotlivými trénermi v centre a Úsekom športu mládeže, rozvoja a vzdelávania pri SZTPŠ.  Športovú prípravu v CŠČM realizujú  schválení tréneri v príslušných športových odvetviach a mladí športovci zaradení do CŠČM sa okrem domácich a zahraničných športových podujatí a súťaží zúčastňujú aj kontrolných pretekov ÚTM, pokiaľ sú tieto zaradené do športového kalendára v príslušnom kalendárnom roku.

Žiadosti o pridelenie štatútu CŠČM podávajú členské organizácie SZTPŠ, ktoré spĺňajú predpoklady a kritériá pre zriadenie takéhoto centra v danom kalendárnom roku (tlačivo tu: ÚTM1_Žiadosť CŠČM_2023.xls.).

Akceptované budú žiadosti doručené na sekretariát SZTPŠ najneskôr v termíne do 25. januára 2023. Prijaté žiadosti budú následne spracované, posúdené a v termíne do 31. januára 2023 Vás budeme o výsledkoch pridelenia štatútu CŠČM SZTPŠ oficiálne informovať.

Možnosti riadneho doručenia žiadostí:

- poštou (zásielku treba podať tak, aby bola doručená na sekretariát najneskôr v termíne uzávierky)

- e-mailom (riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú žiadosť naskenujete a pošlete na bilik@sztps.sk

- osobne (odovzdaním do podateľne sekretariátu SZTPŠ - p. Dáša Rezníčková)

Poznámka - ak žiadosť nebude obsahovať všetky potrebné údaje, nebude možné následne posúdiť všetky kritériá, rozhodujúce nielen pre pridelenie samotného štatútu, ale aj pre stanovenie výšky finančnej podpory. Taktiež nebudú akceptované žiadosti, ktoré nie sú riadne potvrdené štatutárom organizácie, ktorá o pridelenie štatútu CŠČM SZTPŠ žiada.

Do tejto zložky ÚTM môže byť zaradený mladý športovec s telesným znevýhodnením do 23 rokov vrátane, ktorý sa vo svojej členskej organizácii zúčastňuje riadenej športovej prípravy a na základe športového tréningu dosahuje takú výkonnosť, aby bol schopný zúčastniť sa prirodzenej športovej konfrontácie, či športovej súťaže. Zaradený športovec môže byť v kalendárnom roku 2023 aj členom Zväzového centra mládeže pri SZTPŠ. Nemôže však patriť do kategórie "Vybraných športovcov" pre rok 2023.

Poznámka: do centra môže byť na výnimku zaradený aj športovec do 29 rokov (vrátane), ak ide o poúrazový stav, trvajúci nie viac ako 4 roky. V takom prípade k formuláru žiadosti priložte stručnú žiadosť o výnimku so zdôvodnením.

 • Źiadateľ organizuje športovú prípravu minimálne troch mladých telesne znevýhodnených športovcov do 23 rokov (ktorí v roku 2023 nedosiahnu vek 24 rokov) v danom športe, aspoň v jednej tréningovej skupine. Ak sú do tréningovej skupiny zaradení aj iní športovci (bez telesného znevýhodnenia, alebo s iným zdravotným znevýhodnením), postačuje zaradenie 2 telesne znevýhodnených mladých športovcov.
 • Organizácia, ktorá o pridelenie štatútu žiada, musí byť členom SZTPŠ a má riadne uhradený členský poplatok.
 • Žiadateľ dokáže pre tréningovú skupinu mladých športovcov vytvoriť podmienky pre pravidelnú športovú činnosť a zabezpečiť ich účasť na kontrolných pretekoch, či mládežníckych súťažiach.
 • Žiadateľ zabezpečí personálne obsadenie CŠČM - administrátor centra + tréner / tréneri
 • Žiadateľ už má zaregistrovaných, alebo najneskôr do podpisu zmluvy o pridelení štatútu CŠČM zaregistruje všetkých zaradených mladých športovcov do systému SZTPŠ Regisport.

Tlačivá sú pravidelne aktualizované na tejto stránke v sekcii "Mládež / Informačný panel", alebo si žiadosť o pridelenie Štatútu CŠČM možete stiahnuť tu: <<< ÚTM1_Žiadosť_CŠČM_2023.xls >>>

 • zabezpečenie športovej prípravy - prenájmy športových priestorov, regenerácia, športový materiál
 • účasť na športových podujatiach, súťažiach (štartovné, doprava, ubytovanie, stravovanie)
 • odmena administrátora a trénera /rov (formy odmeny: dohoda o pracovnej činnosti so SZTPŠ, fakturácia na živnosť, fakturácia klubu)

Podpora CŠČM SZTPŠ prebieha formou refundácie nákladov, alebo priamo (dohody o pracovnej činnosti, úhrada faktúr za výkon práce športového odborníka). Potrebné doklady k refundácii pripravuje, administruje a odovzdáva administrátor centra na ekonomické oddelenie SZTPŠ. Refundované budú oprávnené náklady, ktoré vznikli v roku 2023 v období od 1.1. do 31.12.2023.

Refundácia prebieha priebežne počas roka po dohode s ekonomickým oddelením, posledným termínom na jej realizáciu je dátum 15.12.2023.

Doklady odovzdané po tomto termíne, alebo nekompletné a nesprávne doklady, nebudú za účelom refundácie akceptované.

Zväzové centrum mládeže (ZCM)

Zväzové centrum mládeže pri SZTPŠ (ZCM) je vyššou organizačnou jednotkou v štruktúre útvarov talentovanej mládeže. Je zamerané na adresnú podporu mladých talentovaných telesne znevýhodnených športovcov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú organizovanej športovej prípravy a dosahujú športovú výkonnosť, umožňujúcu štart na domácich i zahraničných športových podujatiach a súťažiach.

ZCM sa teda zameriava na podporu športovej prípravy výrazných športových talentov s perspektívou vysokej športovej výkonnosti ,vo veku do 23 rokov vrátane. Využitie podpory a jej pomerné prerozdelenie je plne v kompetencii športovo-technických komisií (ŠTK) príslušného športu. Činnosť ZCM koordinuje a komunikáciu s ŠTK  a reprezentačnými trénermi zabezpečuje Úsek športu mládeže, rozvoja a vzdelávania pri SZTPŠ.

Žiadosti o zaradenie mladého talentovaného športovca do ZCM podávajú ŠTK jednotlivých športov. Preto si Vás dovoľujeme požiadať pre rok 2023 o schválenie a zaslanie maximálne 4 žiadostí na zaradenie mladých športovcov za šport, ktorý ako ŠTK zastupujete (nutné použiť prílohu ÚTM2_Žiadosť ZCPM_2023.xls zaslanú e-mailom). Akceptované budú žiadosti doručené na sekretariát SZTPŠ najneskôr v termíne do 25. januára 2023. Prijaté žiadosti budú následne spracované, posúdené a v termíne do 31. januára 2023 Vás budeme o výsledkoch zaradenia do ZCM pri SZTPŠ oficiálne informovať.

Možnosti riadneho doručenia žiadostí:

- poštou (zásielku treba podať tak, aby bola doručená na sekretariát najneskôr v termíne uzávierky)

- e-mailom (riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú žiadosť naskenujete a pošlete na bilik@sztps.sk

- osobne (odovzdaním do podateľne sekretariátu SZTPŠ - p. Dáša Rezníčková)

Poznámka - ak žiadosť neobsahuje súhlas členskej organizácie a mladého športovca (príp. jeho zákonného zástupcu) bude za kompletnú považovaná iba v prípade, že vyjadrenie členskej organizácie a športovca (zákonného zástupcu) budú k termínu uzávierky doručené e-mailom na e-mail adresu bilik@sztps.sk.

ŠTK môže za svoj šport zaslať maximálne 4 žiadosti o zaradenie mladých športovcov, spĺňajúcich stanovené kritériá.

Ak bude pre konkrétnu ŠTK scválené zaradenie viacerých športovcov (max. 4), dotácia bude využiteľná ako celok a ŠTK rozhoduje, v akom pomere bude na zaradených športovcov použitá.

Kritériá pre zaradenie do ZCM pri SZTPŠ pre rok 2023:

 • vek športovca do 24 rokov (ak vek 24 rokov športovec v priebehu roka 2022 dosiahne, nespĺňa kritériá pre zaradenie)
 • športovec nie je v kalendárnom roku 2023 zaradený do kategórie "Vybraní športovci" (podpora MŠVVaŠ)
 • športovec je členom SZTPŠ a jeho klub má riadne uhradený členský poplatok
 • športovec má minimálne národnú športovú klasifikáciu v danom športe, alebo viete k žiadosti priložiť predbežný posudok lekára, či klasifikátora, z ktorého sa dá možnosť pozitívnej klasifikácie predpokladať
 • športovec sa zúčastňuje pravidelnej športovej prípravy a štartuje v roku 2023 na športových podujatiach, súťažiach

Tlačivá sú pravidelne aktualizované na tejto stránke v sekcii "Mládež / Informačný panel", alebo si žiadosť o pridelenie Štatútu CŠČM možete stiahnuť tu: <<< Fornmulár ÚTM2 - Žiadosť ZCPM 2023 >>>

 • zabezpečenie športovej prípravy - prenájmy športových priestorov, odmena trénera, regenerácia, športový materiál
 • účasť na domácich a zahraničných športových podujatiach, súťažiach (štartovné, doprava, ubytovanie, stravovanie)
 • iné odborné činnosti - lekárske prehliadky, služby fyzioterapeuta, športový psychológ a iní športoví odborníci

Podpora športovcov zaradených do ZCM pri SZTPŠ prebieha priamo a bude vyjadrená aj v celkovom rozpočte na konkrétne športové odvetvie pre rok 2023. Bude možné ju použiť na aktivity prebiehajúce v období od 1.1. do 31.12. 2023.

Ak nebude možné realizovať podporu priamo, ale iba refundáciou vzniknutých nákladov, treba refundáciu zadministrovať do 30 kalendárnych dní od ukončenia akcie, podujatia, nákupu služby, či tovaru, pričom posledným termínom na jej administráciu je 15.12.2023. Doklady odovzdané po tomto termíne, alebo nekompletné a nesprávne doklady, nebudú za účelom refundácie akceptované.

Juniorské tímy (JT)

Juniorský tím predstavuje špecifickú formu ÚTM, vhodne doplňujúcu celý systém práce s telesne znevýhodnenou mládežou. Juniorské tímy predstavujú dôležitú platformu pre riadený prechod medzi jednotlivými úrovňami ÚTM. Do tejto zložky sú podľa potreby a požiadaviek konkrétnych paralympijských športov zaraďovaní mladí talentovaní športovci, ktorí potrebujú potrebnú podporu pri prechode medzi jednotlivými vekovými, či výkonnostnými kategóriami systému. V tejto zložke preto môžeme nájsť mladých talentovaných športovcov s perspektívou zaradenia do CŠČM, či ZCM, ale aj mimoriadne talentovaných jednotlivcov s vysokou úrovňou športovej výkonnosti, pri ktorých je nevyhnutné podchytiť náročné obdobie prechodu do seniorských reprezentačných družstiev.

Dôležitou požiadavkou na činnosť tejto zložky je flexibilita pri zaraďovaní mladých talentovaných športovcov v potrebnom časovom a metodickom kontexte a dlhodobo realizovaný odborný dohľad, administrácia a dôsledná kontrola priebehu ich športovej prípravy. Za činnosť a výsledky každého juniorského tímu je zodpovedný vedúci tréner JT v spolupráci a pod odborným dohľadom príslušného reprezentačného trénera a ŠTK.

HORE