Vyhlasujeme Grantovú výzvu SZTPŠ pre rok 2024

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov každoročne vyhlasuje pre svoje členské organizácie grantovú výzvu, zameranú na podporu telesne znevýhodnených športovcov a všeobecný rozvoj športového hnutia a pohybových aktivít ľudí s telesným znevýhodnením. Výnimkou nebude ani rok 2024, keď v rámci výzvy na podávanie žiadostí môže každá členská organizácia SZTPŠ, spĺňajúca stanovené kritériá, požiadať o grantovú podporu svojho projektu v maximálnej výške 3.000 €. Uzávierka podávania žiadostí je 25. februára 2024.

SZTPŠ vníma veľmi intenzívne potrebu zachovania zdravých prvkov v našom športovom hnutí, ku ktorým vo veľkej miere patrí aj zachovanie aktívnej športovej činnosti v širokej členskej základni SZTPŠ.  Okrem podpory všeobecného rozvoja športu telesne znevýhodnených chceme naďalej pôsobiť motivačne aj na zlepšenie podmienok pre realizáciu športových aktivít vo svojich členských organizáciách. S tým úzko súvisí aj snaha o rozšírenie členskej základne novými športovcami.

Grantová výzva SZTPŠ pre rok 2024 sa dotýka aj nových tendencií pri prechode športov TZ pod riadenie športových zväzov zdravých. Aby sme pre tento náročný proces vytvorili v prechodnom období čo najviac prvkov podporujúcich jeho hladký priebeh, zaraďujeme do cieľovej skupiny aj projekty spoločných športových aktivít športovcov s telesným znevýhodnením a zdravých športovcov. Nemusí ísť pritom o aktivity výlučne výkonnostného športu, veľký význam pripisujeme v tomto smere i športovým aktivitám rekreačného a záujmového charakteru.

Cieľovou skupinou sú telesne znevýhodnení športovci, organizovaní v členských subjektoch Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, vrátane potencionálnych záujemcov o šport TZ v populácii dospelých, detí a mládeže. Záujmom SZTPŠ je prostredníctvom grantovej výzvy podporiť predovšetkým aktivity smerované na podporu všeobecného rozvoja športu v hnutí. Preto rozvojové projekty a projekty zamerané na oblasť rozširovania športových aktivít a ich záberu na nových záujemcov o šport TZ budú mať  pri posudzovaní vyššiu prioritu.

Medzi aktivity, ktoré možno cez grantovú výzvu podporiť, patrí zabezpečenie priebehu športovej prípravy, účasť na domácich a zahraničných športových podujatiach, organizácia športových podujatí, súťaží a pretekov. Ďalej je možné podporiť účasť na vzdelávaní a doškoľovaní športových odborníkov, realizáciu športovej prípravy detí a mládeže vo veku 5-26 rokov, či uskutočnenie náborov nových športovcov a hľadanie mladých talentovaných i začínajúcich športovcov.

Každý žiadateľ môže podať maximálne jeden projekt, pričom maximálna výška podpory, o ktorú sa môže projekt uchádzať, je 3.000 EUR. Pri tejto grantovej výzve nie je potrebná finančná spoluúčasť žiadateľa.

Projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 25. februára 2024 do 23:59 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na adrese: https://forms.gle/hdgQeasmDry3hMiVA

V prípade doplňujúcich informácií sa môžete obrátiť na Úsek mládeže, rozvoja a vzdelávania SZTPŠ, Benediktiho 5, Bratislava – Pavel Bílik, mobilný telefón : 0905 788 435, e-mail: tps@sztps.sk.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!